انتخاب همسر و ازدواج به شانس بستگی دارد

 

 

برخی انتخاب همسر و ازدواج را به تقدیر و سرنوشت نسبت می‌دهند و آن را شبیه خریدن هندوانه می دانند که تا بازش نکنید متوجه نخواهید شد که چه خریدی انجام داده اید. اگر ما شانس را به عنوان سرنوشت حتمی در نظر بگیریم دیگر اختیار این تلاش و کوشش و تفکر و در یک کلام هستی بی معنی خواهد بود. اما اگر شانس را به عنوان احتمال وقوع یک حادثه در نظر بگیریم آنگاه هر چیزی قابل پیش بینی خواهد بود در مورد همین مثال اگر ما بدانیم که هندوانه مورد نظر در چه شرایطی رشد یافته و از چه تخمی است و نظر دیگران که از آن محصول استفاده کرده اند را بپرسیم همانند تحقیق در مورد وضعیت خانوادگی سابقه فردی ونیز محل کار و دوستان و دیگر موارد از این قبیل و با دقت کردن به هندوانه و توجه به رنگ و طرح پوست هندوانه مانند بررسی ظاهر رفتار و افکار شخصی ازدواج با توجه به رنگ و طرح پوست هندوانه می توانیم با ضریب اطمینان بیشتری هندوانه رسیده و مناسب‌تری را انتخاب کنیم و فرهنگ آن های عاقل و توانمند با دیگران در این است که آنها خود سرنوشت را می نویسند و می سازند ولی سرنوشت کار دیگران را.
تقدیر ارباب مردان ترسو و برده مردان شجاع است.
اگرچه خرید یک هندوانه ارزش چنین ورتا بررسی‌هایی را ندارد ولی آیا برای انتخاب همسری که قرار است و بقیه عمر خود را با او در زیر یک سقف بگذرانیم و زندگی به همه چیز خود را به شراکت بگذاریم ازجمله فرزند اختصاص کمی وقت و انرژی و مطالعه و بررسی ارزشمند نیست؟


برچسب‌ها: ،

بازدید:

[ ]